Terms And Conditions

Regulamin Systemu Rezerwacji Miejsc Parkingowych

 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z pózn zm.), APCOA Polska Sp. z o.o. (poprzednio APCOA Parking Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie tworzy niniejszy Regulamin.
 2. Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie usługi jest APCOA Polska Sp. z o.o. (poprzednio APCOA Parking Polska Sp. z o.o.) z siedzibą Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129400, NIP: 5260307689, REGON: 012110239 wysokość kapitału zakładowego: 3.000.000,00 zł, zwanym dalej APCOA, zwanym dalej APCOA.
 3. Na podstawie niniejszego Regulaminu APCOA Parking Polska świadczy na rzecz Użytkownika Usługi za pośrednictwem Aplikacji

 

Aplikacja – oprogramowanie komputerowe dostępne poprzez sieć internet, umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Usług, bez konieczności jej instalowania na urządzeniu przenośnym, za pośrednictwem której Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług.

Bilet – elektroniczne potwierdzenie  dokonania rezerwacji Miejsca Parkingowego lub zawarcia umowy najmu Miejsca Parkingowego na Parkingu.

Miejsce Parkingowe – miejsce na Parkingu obsługiwanym przez APCOA, objętym usługą Aplikacji, którego dotyczy sesja parkowania realizowana i opłacana przez Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na które zostaje zawarta umowa najmu miejsca parkingowego zgodnie z regulaminem Parkingu którego dotyczy sesja parkowania.

Infrastruktura Operatora – urządzenia i oprogramowanie stanowiące własność APCOA lub właściciela Parkingu, służące m.in. do automatycznego odczytu numerów tablic rejestracyjnych Pojazdu przy wjeździe na Parking i na wyjeździe z Parkingu oraz przekazywania powyższych danych do infrastruktury APCOA funkcjonującej w ramach Aplikacji; dane te mogą być również przekazywane do Partnerów, z którymi APCOA współpracuje w związku z Usługą; Infrastruktura Operatora umożliwia Użytkownikowi, na podstawie danych przekazanych Operatorowi w ramach korzystania Użytkownika z Usług, bezgotówkowe Parkowanie.

Karta – karta płatnicza Użytkownika obsługiwana przez APCOA w ramach metod płatności dostępnych w zakresie kanałów dostępu, których administratorem jest APCOA.

Parking – płatny obszar zlokalizowany w obrębie którego dostępne są Miejsca Parkingowe co do których może być zawarta umowa najmu Miejsca Parkingowego w zamian za wniesienie Opłaty zgodnie z regulaminem Parkingu.

Operator – podmiot zarządzający Infrastrukturą Operatora, może być to APCOA lub podmiot działający w jego imieniu i na jego rzecz;

Opłata – opłata należna APCOA od Użytkownika tytułem zawarcia umowy najmu Miejsca Parkingowego uiszczana przez Użytkownika na rzecz APCOA za pośrednictwem metod płatności udostępnionych w Aplikacji, której kwotę lub sposób jej ustalenia określa niniejszy Regulamin oraz cennik danego Parkingu udostępniony w Aplikacji. W przypadku wnoszenia opłat za Parkowanie za pomocą Aplikacji może zostać doliczona Opłata Transakcyjna.

Opłata Transakcyjna – dodatkowa opłata wynikająca z kosztów obsługi płatności oraz procesowania transakcji parkingowych przez Infrastrukturę Operatora, którą APCOA może pobierać i doliczać do Opłaty. W razie pobierania Opłaty Transakcyjnej informacja w tym zakresie umieszczona jest przed dokonaniem Opłaty.

Partner – podmiot współpracujący z APCOA w celu realizacji Usług, może być to również właściciel lub podmiot zarządzający Parkingiem.

Pojazd – pojazd samochodowy zdefiniowany w Aplikacji poprzez podanie jego pełnego numeru rejestracyjnego.

Parkowanie – umowa najmu Miejsca Parkingowego w ramach Usługi i z wykorzystaniem Infrastruktury Operatora, za zawarcie której Użytkownik dokonuje Opłaty za pośrednictwem Aplikacji; Parkowanie następuje bez pobierania biletu przy wjeździe na Parking i uiszczania należności za Miejsce Parkingowe w urządzeniach systemu parkingowego zainstalowanych na Parkingu w celu poboru Opłat z wydaniem biletu papierowego.

Regulamin – niniejszy regulamin APCOA określający prawa i obowiązki Użytkownika i APCOA w związku ze świadczeniem Usług.

APCOA – APCOA Polska Sp. z o.o. (poprzednio APCOA Parking Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, kod pocztowy 00-124.

Konto Użytkownika – indywidualne konto zakładane przez Użytkownika w Aplikacji pozwalające na Parkowanie z wykorzystaniem Aplikacji i korzystanie z Usług, tworzone po akceptacji niniejszego Regulaminu, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Usługi – usługi elektroniczne świadczone Użytkownikowi przez APCOA za pośrednictwem Aplikacji, obejmujące rezerwację Miejsc Parkingowego na określony czas w określonym terminie, zawarcie umowy najmu Miejsca Parkingowego, uzyskanie informacji o ofercie Parkowania, w tym cenie oraz dokonanie płatności za Parkowanie, a także przyjmowanie zamówień na wystawienie faktur z tytułu sprzedaży oraz wystawianie faktur, przeglądanie treści zawartych w Aplikacji, w tym treści reklamowych.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług za pośrednictwem Aplikacji.

 

 1. Użytkownik może korzystać z Usług po spełnieniu następujących, niezbędnych do współpracy z Aplikacją, minimalnych wymagań technicznych:
  1. Urządzenie z dostępem do Internetu (w przypadku urządzenia mobilnego - wraz z zainstalowanym na tym urządzeniu system operacyjnym iOS lub Android);
  2. dostęp do aktywnego konta poczty email w przypadku korzystania z Usług w ramach Aplikacji;
  3. posiadanie aktywnego numeru telefonu operatora sieci komórkowej;
  4. posiadanie aktywnej Karty bądź innego instrumentu płatniczego w ramach metod płatności obsługiwanych w ramach Aplikacji.
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.

 

 1. Usługi świadczone przez APCOA na podstawie niniejszego Regulaminu nie wymagają założenia Konta Użytkownika, jednak założenie Kont Użytkownika pozwala na zapamiętanie danych Użytkownika oraz dokonanych przez niego transakcji i Opłat.
 2. Korzystanie z Aplikacji wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia w Aplikacji zgodnie z wyświetlającymi się komunikatami. Korzystanie z Parkingu może wymagać akceptacji innych regulaminów, w tym regulaminu Parkingu.
 3. Użytkownik zakłada Konto Użytkownika w Aplikacji, podając dane wymagane przez APCOA i postępując zgodnie z komunikatami przekazywanymi przez APCOA za pośrednictwem Aplikacji. Założenie Konta Użytkownika jest możliwe w Aplikacji i wymaga spełnienia przez Użytkownika wymagań wskazanych w Regulaminie podczas zakładania konta w Aplikacji.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności;
  2. rejestracji Pojazdu w Aplikacji;
  3. podania w Aplikacji danych osobowych niezbędnych do założenia Konta Użytkownika;
  4. wyrażenia zgody na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usług przez APCOA, z chwilą wjazdu Pojazdu na Parking wskazany w Regulaminie z wykorzystaniem Usługi dostępnej w Aplikacji; zgoda Użytkownika obejmuje rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy najmu miejsca parkingowego (Parkowanie), co jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia przez Użytkownika Opłaty za Parkowanie zrealizowane do chwili odstąpienia od Parkowania.
 5. Możliwa jest rejestracja Pojazdu w Aplikacji bez zakładania Konta Użytkownika. Rejestracja Pojazdu w takim przypadku wymaga:
  1. akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności;
  2. rejestracji Pojazdu w Aplikacji;
  3. podania w Aplikacji danych osobowych niezbędnych realizacji umowy najmu Miejsc Parkingowego;
  4. wyrażenia zgody na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia Usług przez APCOA, z chwilą wjazdu Pojazdu na Parking wskazany w Regulaminie z wykorzystaniem Usługi dostępnej w Aplikacji; zgoda Użytkownika obejmuje rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy najmu miejsca parkingowego (Parkowanie), co jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia przez Użytkownika Opłaty za Parkowanie zrealizowane do chwili odstąpienia od Parkowania.

 

 1. W celu realizacji Parkowania, Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. określenia w Aplikacji czasu Parkowania;
  2. podani wymaganych danych Pojazdu;
  3. potwierdzenia powyższych danych poprzez kliknięcie przycisku „Kup”;
  4. wyboru preferowanej metody płatności i zaakceptowania pobrania z góry opłaty za wybrany przez niego Parkowania.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu transakcji. Wprowadzenie nieprawidłowych danych, w tym danych uniemożliwiających identyfikację Użytkownika może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem transakcji.
 3. Aplikacja umożliwia następujące sposoby uiszczenia Opłaty za Parkowanie przez Użytkownika:
  1. obciążenie Karty lub innej dostępnej metody płatności Opłatą w momencie definiowania czasu Parkowania Pojazdu na Parkingu (podstawowy sposób uiszczenia Opłaty realizowany na podstawie zgody Użytkownika, o której mowa w Regulaminie; Karta zostanie obciążona kwotą Opłaty z udziałem Użytkownika przed rozpoczęciem Parkowania); W przypadku przedłużania czasu parkowania nastąpi ponowne obciążenie Karty lub innej dostępnej metody płatności stosownie do czasu przedłużenia Parkowania. Użytkownik zostanie powiadomiony o obciążeniu Karty w formie komunikatu wyświetlonego przez Aplikację. Użytkownik wyrażając zgodę na obciążenie karty poprzez akceptację komunikatu, wnosi Opłatę za Parkowanie. W przypadku, gdy obciążenie Karty nie było możliwe (np. Karta straciła ważność, albo na Karcie nie ma zgromadzonych środków w wysokości odpowiadającej co najmniej należnej Opłacie), Użytkownik zostanie powiadomiony o powyższym komunikatem w Aplikacji i tym samym przedłużenie Parkowania nie zostanie ani zrealizowane ani opłacone;
  2. uiszczenie Opłaty przez Użytkownika za pośrednictwem innych niż Karta metod płatności udostępnionych w Aplikacji;
  3. w przypadku wcześniejszego zakończenia Parkowania już pobrana kwota za Parkowanie nie podlega zwrotowi;
  4. Opłata Transakcyjna ma zastosowanie do każdej rozpoczętej lub przedłużonej sesji Parkowania oddzielnie.
 1. W przypadku korzystania przez Użytkownika posiadającego w Aplikacji Konto Użytkownika z metody płatności w postaci Karty, w celu realizacji Parkowania Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. podania danych Karty (numer Karty i kod CV/CVV) i dokonania zwrotnej opłaty weryfikacyjnej Karty (transakcja weryfikacyjna na 0 zł) zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez APCOA;
  2. rejestracji numeru Karty w Aplikacji;
  3. wyrażenia zgody na cykliczne pobieranie przez APCOA Opłat z Karty za Parkowanie z udziałem Użytkownika;
 2. Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji wyraża zgodę na pobieranie przez APCOA środków z Karty tytułem Opłat za zrealizowane Parkowanie. Zgoda udzielana jest na czas obowiązywania posiadania przez Użytkownika Konta Użytkownika w Aplikacji.
 3. W przypadku wyboru przycisku „Kup”, Użytkownik wyraża wolę zawarcia umowy najmu Miejsca Parkingowego na odległość i jednoczesną rezerwację Miejsca Parkingowego.
 4. Po wybraniu przycisku „Kup” Użytkownik zostaje przekierowany na stronę operatora płatności elektronicznych współpracującego z APCOA.
 5. APCOA poinformuje Użytkownika o pomyślnej rejestracji Pojazdu i przypisaniu dostępnego źródła płatności za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu w Aplikacji. APCOA prześle do Operatora dane Pojazdu w celu umożliwienia Użytkownikowi dokonywania Parkowania z użyciem odpowiednio Infrastruktury Operatora.
 6. Szczegółowe warunki realizacji Opłaty za Parkowanie w przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej Użytkownika określone zostały w zaakceptowanym przez Użytkownika Regulaminie.
 7. Nabycie przez Użytkownika obowiązku do wniesienia Opłat za Parkowanie następuje z chwilą wjazdu Pojazdu na Parking w celu Parkowania. Użytkownik może w tym celu skorzystać z Aplikacji pod warunkiem, że:
  1. Aplikacja działa prawidłowo;
  2. Usługa nie została zablokowana przez APCOA;
  3. działanie Usługi nie zostało ograniczone przez siłę wyższą.
 8. Użytkownik zobowiązuje się uiścić na rzecz APCOA, przed zrealizowanym Parkowaniem, Opłatę wynikającą z obowiązującego na Parkingu cennika odzwierciedlonego w Aplikacji na tym Parkingu.
 9. Usługę świadczoną przez APCOA w ramach Aplikacji uznaje się za wykonaną w całości z chwilą zakończenia Parkowania. Z chwilą wyjazdu z Parkingu wygasa umowa najmu Miejsca Parkingowego (Parkowanie).
 10. Dowód uiszczenia Opłaty stanowi wyciąg z rachunku bankowego lub rachunku karty, użytej w celu opłacenia Parkowania za pośrednictwem Aplikacji. Na podany w procesie rejestracji email lub numer telefonu Użytkownika zostanie wystawione i wysłane potwierdzenie za każdą zakończoną sesję parkowania.
 11. Na wniosek Użytkownika może mu zostać wystawiona faktura VAT. Użytkownik zwraca się do APCOA o wystawienie faktury VAT w sposób określony w Regulaminie.

 

 1. Bilet uprawniający do Parkowania należy zapisać na urządzeniu mobilnym i okazać go w momencie wejścia lub wjazdu na Parking.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności danych zamieszczonych na Bilecie za złożonym zamówieniem.
 3. Bilet posiada unikatowy kod elektroniczny umożliwiający jego odczyt i weryfikację na urządzeniu Operatora.
 4. Bilet uszkodzony lub zniszczony może zostać uznany przez Operatora za nieważny.
 5. Bilet nie może być udostępniany osobom trzecim ani odsprzedawany.
 6. APCOA może odmówić sprzedaży Biletu w przypadku gdy na Parkingu wyczerpana zostanie pula dostępnych Miejsc Parkingowych w okresie wybranym przez Użytkownika.

 

 1. Faktury za zakup Biletów s wysyłane na podany przez Użytkowników dres e – mail. Zamówienie wystawienia faktury może nastąpić wyłącznie podczas zamówienia Biletu.
 2. W przypadku chęci zamówienia faktury po procesie zakupu Biletu albo dokonania korekty faktury za Bilet, Użytkownik Serwisu powinien wysłać dane potrzebne do wystawienia faktury albo dokonania korekty faktury (tj. dane podmiotu, nr. zamówienia, nazwę Obiektu/Parkingu i cenę brutto) wraz ze wskazaniem swojego żądania na adres mailowy ksiegowosc@apcoa.pl.

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest APCOA.
 2. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności Aplikacji, uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”), zamieszczonej na stronie https://uodo.gov.pl/404 .
 3. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji uprawnień Użytkownika wynikających z Rozporządzenia możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem daneosobowe@apcoa.pl lub pisemnie na adres APCOA: APCOA Parking Polska APCOA z o.o. z siedzibą Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, dopisek: ochrona danych osobowych.
 4. APCOA może korzystać z wprowadzonych przez Użytkownika do Aplikacji informacji, w tym danych osobowych, w celu prowadzenia windykacji należności APCOA od Użytkownika przysługujących jej zgodnie z treścią Regulaminu lub regulaminu danego Parkingu.

 

 1. W przypadku nieprawidłowego działania Usług, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji do APCOA. Użytkownik składa reklamację:
  1. drogą pisemną - osobiście w APCOA lub za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca na adres APCOA: APCOA Polska Sp. z o.o. (poprzednio APCOA Parking Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124, b) drogą elektroniczną - za pośrednictwem adresu email: rezerwacje@apcoa.pl .
 2. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, numer rejestracyjny Pojazdu, adres Parkingu, datę i godzinę zdarzenia oraz wskazanie danych Użytkownika wraz z jego adresem korespondencyjnym (np. adresem zamieszkania) lub gdy Użytkownik złożył wniosek o otrzymanie odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną - wówczas - oprócz danych wskazanych powyżej - Użytkownik wskazuje adres poczty e-mail do doręczenia odpowiedzi na reklamację.
 3. Na żądanie Użytkownika, APCOA potwierdza Użytkownikowi otrzymanie reklamacji pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej.
 4. APCOA rozpatruje reklamację w najszybszym możliwym terminie jednak, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, APCOA zwraca się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie.
 6. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie papierowej na adres korespondencyjny Użytkownika, chyba że: Użytkownik złożył reklamację za pomocą poczty elektronicznej – wówczas odpowiedź na reklamację doręczana jest na podany przez Użytkownika adres poczty e-mail.
 7. Użytkownik powinien mieć na uwadze, że złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika zastrzeżeń, może ułatwić i przyspieszyć rzetelne rozpatrzenie reklamacji przez APCOA.
 8. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia powództwa przeciwko APCOA do sądu powszechnego. Sądem właściwym dla rozstrzygania roszczeń Użytkownika wobec APCOA wynikłych z niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (co do zasady sąd właściwy ze względu na adres siedziby APCOA).
 10. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, a w szczególności ze Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 11. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje także możliwość do zwrócenia się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.

 

 1. Nie jest dopuszczalne korzystanie z Aplikacji lub Usług w celu naruszenia lub obejścia przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu.
 2. Użytkownik zobowiązuje do korzystania z Aplikacji i Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego, wyłącznie w celu skorzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem opisanym w Regulaminie. Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika, przy korzystaniu z Aplikacji, treści, co do których wprowadzania Użytkownik nie jest uprawniony, treści nieprawdziwych, a w szczególności treści naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik w okresie posiadania Konta Użytkownika w Aplikacji ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu postanowień Regulaminu na trwałym nośniku informacji, w tym także pocztą elektroniczną lub w formie papierowej. Regulamin może także zostać pobrany, a następnie zapisany i przechowywany przez Użytkownika w pamięci jego urządzenia.
 4. APCOA zastrzega sobie prawo do okresowego przeprowadzania prac modernizacyjnych, konserwacyjnych i dokonywania aktualizacji systemów umożliwiających realizację Usług objętych niniejszym Regulaminem, które mogą spowodować ograniczenia w korzystaniu z Usług.
 5. APCOA może odmówić Użytkownikowi wstępu na Parking w przypadku, gdy Użytkownik wykupi Bilet na dany dzień i godzinę i spóźni się więcej niż 60 minut.
 6. W miarę możliwość APCOA może wpuścić Użytkownik posiadającego Bilet na określony dzień i godzinę wcześniej aniżeli wykupiony czas Parkowania, jednak nie wcześniej niż 10 minut przed godziną rozpoczęcia Parkowania.
 7. W przypadku niewykorzystani opłaconego Biletu przez Użytkownika nie ma możliwości jego zwrotu lub wymiany, a APCOA nie dokonuje zwrotu za niewykorzystany Bilet, z zastrzeżeniem pkt 8.
 8. W przypadku zamknięcia Parkingu APCOA dokona zwrotu opłat dokonanych za Bilety wykupione na okres w jakim Parking został zamknięty lub zaproponuje wymiany Biletu na inny termin.

 

 1. Językiem, w którym APCOA porozumiewa się z Użytkownikiem jest język polski.
 2. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie przewidują inaczej Użytkownik może komunikować się ze Spółką:
 3. drogą elektroniczną, poprzez adres e-mail: rezerwacje@apcoa.pl
 4. na piśmie, pod adresem: APCOA Polska Sp. z o.o. (poprzednio APCOA Parking Polska Sp. z o.o.) z siedzibą Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.
 5. APCOA komunikuje się z Użytkownikiem drogą elektroniczną, telefonicznie lub na piśmie, przy czym jeśli z postanowień Regulaminu lub przepisów prawa nie wynika co innego, podstawową formą komunikacji z Użytkownikiem są wiadomości e-mail lub komunikaty przekazywane za pośrednictwem Aplikacji.

 

 1. APCOA, o ile zaistnieją ku temu ważne przyczyny, przysługuje prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu w trybie określonym niniejszym paragrafem.
 2. Za ważne przyczyny zmiany Regulaminu przez APCOA uznaje się:
 3. dostosowanie do przepisów prawa mających wpływ na świadczenie Usług;
 4. zmianę lub pojawienie się nowych podatków bądź opłat o charakterze publicznoprawnym związanych ze świadczeniem Usług;
 5. rekomendacje, zalecenia lub innego typu wnioski i polecenia formułowane przez organy administracji publicznej;
 6. poprawę bezpieczeństwa świadczonych Usług;
 7. poprawę funkcjonalności Usług;
 8. rozszerzenie katalogu świadczonych Usług;
 9. zwiększenie konkurencyjności Usług na rynku;
 10. zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia Usług;
 11. zakończenie współpracy Spółki z Operatorem lub innym podmiotem, przy współpracy z którym APCOA świadczy Usługę;
 12. zaprzestanie lub zmiana zasad lub sposobu świadczenia Usług przez APCOA.
 13. Strony ustalają, że zmiana Regulaminu skutkująca dodaniem nowych funkcjonalności Aplikacji, następuje wyłącznie na korzyść Użytkownika. Użytkownik zostanie poinformowany o powyższych zmianach Regulaminu w sposób przyjęty dla komunikacji między Stronami, w szczególności poprzez publikację nowego Regulaminu z koniecznością jego akceptacji przez Użytkownika. Brak akceptacji aktualnego Regulaminu Aplikacji może spowodować blokadę Konta Użytkownika do czasu akceptacji Regulaminu.

 

 1. Prawem właściwym dla praw i obowiązków Stron opisanych w Regulaminie i Parkowania jest prawo polskie.